විවිධ වර්ගයේ පළතුරු 40ක් එකවර හැදෙන ගසක්..

tree

මේ ඉතා වර්ණවත් ගසේ විවධ වර්ගයන්ට අයත් පළතුරු 40ක් සෑදේ. මේ ගස අතීතයේ තිබූ “chip grafting” තාක්ෂණය උපයෝගී කොටගෙන මේ ලෙස වර්ග 40කින් ඵල සෑදීමට වැඩිදියුණු කර ඇත…..

Read more