කැමරා ඇසට අම්බෙන් හසු වූ සත්ව ලෝකයේ විකටයෝ…..

1

මේ 2015 වසරේදි ලබා ගන්නා ලද විවිධාකාරයේ සත්වයින්ගේ හාස්‍යජනක ඡායාරූප 13කි. මේවා The Comedy Wildlife Photography Awards හි දී තේරී පත් වූ ඒවා ය…..

Read more