විශ්ව රූ රැජින ප්‍රකාෂයට  පත් කිරීමේදී සිදු වූ වැරදීමෙන් ලොවම කැළ‍ඹේ..

1

2015 විශ්ව රූ රැජින ප්‍රකාෂයට පත් කිරීමේදී එහි නිවේදකයා විසින් 2015 විශ්ව රූ රැජින ලෙස කොළොම්බියානු රූ රැජින ප්‍රකාෂයට පත් කළත් කිරුළු පැළඳීමෙන් ද අනතුරුව ඔහු නැවතත් වේදිකාවට පැමිණ තමාට වැරදීමක් සිදුවූ බව කියමින් විශ්ව රූ රැජිණ කිරුළ හිමි වන්නේ පිලිපීන රූ රැජිණ බව ප්‍රකාශ කළේය..

Read more