රෝගී බව ධාවනයට බාධාවක් කරනොගත් Kayla Montgomery .

kayla1-672x372

Kayla Montgomery නම් ඇමරිකානු සුපිරි දිගු දුර ධාවන ක්‍රීඩිකාව ඇය සහභාගී වන සෑම ධාවන තරඟයක් අවසානයේදීම ඇද වැටෙන්නේ ඇයි? කියවන්න….

Read more