දුර්ලභ pygmy හිපෝ පැටවෙක් එංගලන්තයෙන්..

2

මේ දුර්ලභ pygmy හිපෝ ඉපදී ඇත්තේ එංගන්තයේ Bristol Zoo Gardens හිදීයි. pygmy හිපෝලගේ විශේෂත්වය වන්නේ ඔවුන් සාමාන්‍ය හිපෝලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් ඉතා කුඩා වීමයි……

Read more