2016 වසරට සුබදායීව මුහුණ දීමට ඔබට ඔවදන් කිහිපයක්….

65

වසර සියදහස් ගණනක් පුරාවට මිනිසුන් නව වසරක් පිළිගන්නට විවිධ ආකාරයේ උත්සව හා සැමරීම් සිදු කරනු ලබයි. අලුත් ඇදුමින් සැරසී නව බලාපොරොත්තු ද සමගින් නව වසරට එළඹුනත් අධ්‍යාත්මික වශයෙන් අලුත් වනවාදැයි යන්න ගැටලුවකි. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ ඔබට අභ්‍යන්තරයෙන්ම සුභ ‘නව’ වසරක් ලබා ගැනීමට අපෙන් ඔවදන් කිහිපයකි……

Read more