ලොමුදැහැගන්වන භයානක Talocan සවාරිය..!

10

ජර්මනියේ Phantasialand උද්‍යානයෙහි ඇති මෙම චාරිකාව නම් ඇත්තෙන්ම භයානකයි. මෙය Talocan නමින් හැදින්වේ. අධික වේගයෙන් යුතු මෙය බලාසිටීම පවා ලොමු දැහැගන්වයි.

Read more