2016 මල්වෙඩි අතර තුර ඩුබායි හි හෝටලයක් ගිනි ගන්නා සැටි. (video)

Lovin Dubai ø@lovindubai  29m29 minutes ago
The Address Hotel in Downtown Dubai has just erupted in flames! http://lovindubai.com/dubai/the-address-hotel-in-downtown-dubai-has-just-erupted-in-flames Ö 

Muhammad Lila ø@MuhammadLila  2m2 minutes ago
Dubai officials say fire broke out on 20th floor of The Adress, originated from outside the hotel.

තට්ටු 63 ක ගොඩනැගිල්ලකට නව වසර අත ලඟ තිබියදී මෙම අකරතැබ්බයට මුහුන දීමට සිදුවිය. එම ගොඩනැගිල්ලේ 20 වෙනි තට්ටුවේ ජනෙල්…

Read more

2016 වසරට සුබදායීව මුහුණ දීමට ඔබට ඔවදන් කිහිපයක්….

65

වසර සියදහස් ගණනක් පුරාවට මිනිසුන් නව වසරක් පිළිගන්නට විවිධ ආකාරයේ උත්සව හා සැමරීම් සිදු කරනු ලබයි. අලුත් ඇදුමින් සැරසී නව බලාපොරොත්තු ද සමගින් නව වසරට එළඹුනත් අධ්‍යාත්මික වශයෙන් අලුත් වනවාදැයි යන්න ගැටලුවකි. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ ඔබට අභ්‍යන්තරයෙන්ම සුභ ‘නව’ වසරක් ලබා ගැනීමට අපෙන් ඔවදන් කිහිපයකි……

Read more