ගුවන් යානයක පළමු පංතියේ ආසනයක් හිමි වූ මිස්ටර් බීන් කරපු දේ……

ගුවන් යානයක පළමු පංතියේ ආසනයක් හිමි වූ මිස්ටර් බීන් කරපු දේ……

මිස්ටර් බීන් කතා මාළාව නොබැලූ කෙනෙක් නොමැති තරම්, මේ වීඩියොවෙන් ගෙන එන්නේ ගුවන් යානයක පළමු පන්තියේ ආසනයක් හිමි වූ මිස්ටර් බීන්ට වෙච්ච අකරතැබ්බයකි. නරඹන්න….

Read more