නිතර ජංගම දුරකථනය භාවිතා කිරීමෙන් සෞඛ්‍යයට සිදු වන හානි….

113

ජංගම දුරකථන නිතර භාවිතයෙන් පිළිකා ඇති වීම සිදු වන බව පමණකි සියළු දෙනා දැන සිටින්නේ. නමුත් මේ ලිපියෙන් ගෙන එන පරිදි ජංගම දුරකථන නිරන්තරයෙන් අධික භාවිතය නිසා විශාල සෞඛ්‍යමය ගැටළු රාශියකට මුහුණ පෑමට සිදු වේ……

Read more