අක්මාවේ මේදය තැන්පත් වීම හෙවත් Fatty Liver රෝග තත්වයට නිවසේදී කළ හැකි ප්‍රතිකර්ම..

88

මෙහි ඇති බැරෑරුම් සහගත බව වන්නේ රුධිර පරීක්ෂාවක් හෝ ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන තෙක් මෙම රෝගී තත්වය වැළඳී ඇති බව හඳුනාගත නොහැකි වීමයි. මේ සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීම අත්‍යාවශ්‍යය……….

Read more