දහඩිය දැමීම ස්වාභාවිකවම අඩු කරගත හැකි ක්‍රම…

Desert woman thirsty dehydrated in Death Valley

අධික ලෙස දහඩිය දැමීම බොහෝ දෙනෙකුට ගැටලුවකි. මේ හේතුව නිසා දහඩිය දුගද හැමීම ද සිදු වේ. මෙම ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ දහඩිය දැමීම අඩු කරගත හැකි ස්වාභාවික ක්‍රම කීපයකි……

Read more