ඡායාරූප ශිල්පියෙකු අසාර්ථක උත්සාහයන් 720,000 කට පසු ලබාගත් විශිෂ්ඨතම ඡායාරූපය..

2

ඡායාරූප ශිල්පී Alan McFadyen විසින් වසර 6ක් මුළුල්ලේ අසාර්ථක උත්සාහයන් 720,000 ක් දරමින් එක් ඡායාරූපයක් ගැනීමට වෙහෙසුණේ ය. ඒ පිළිහුඩුවෙකු මාළුවෙකු අල්ලා ගැනීමට…

Read more