ජනයි-ප්‍රියයි ගොට් ටැලන්ට් දෙවන වටයට තේරිලාද ?

8606

ලංකාවේ සමාජ ජාල භාවිතා කරන හැමෝම වගේ දන්න ,හැමෝම හරි ඉක්මනට හිනාගස්සන දෙන්නෙක් තමයි ජනයි ප්‍රියයි කියන්නේ. ඔවුන්ගේ බොහෝ වීඩියෝ…

Read more