රෝද පුටුවෙන් කිමිදෙන හැටි

රෝද පුටුවෙන් කිමිදෙන හැටි

බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ආබාධිත කලාකරුවෙකු වන Sue Austin, ඇවිදීමට නොහැකි ආබාධිත පුද්ගලයන්ට දියයට කිමිදීමට අාධාර කරන රෝද පුටුවක් අත්හදා බලන ආකාරය…

Read more

ජිම් එකෙන් නැටුම් පුහුනුවෙන්න

ජිම් එකෙන් නැටුම් පුහුනුවෙන්න

නර්තන ශිල්පියෙකු වන Marcus Dorsey සෑම විටම නර්තනයේ යෙදෙමින් තම කුසලතාවන් වර්ධනය කර ගැනීමට උත්සහ කරන අයෙක් වන අතර කායවර්ධන අභ්‍යාස වල යෙදෙන අතර තුරත් ඔහු නර්තනයේ යෙදෙන ආකාරය මදක් නරබන්න.

Read more