දුර්ලභ pygmy හිපෝ පැටවෙක් එංගලන්තයෙන්..

2

මේ දුර්ලභ pygmy හිපෝ ඉපදී ඇත්තේ එංගන්තයේ Bristol Zoo Gardens හිදීයි. pygmy හිපෝලගේ විශේෂත්වය වන්නේ ඔවුන් සාමාන්‍ය හිපෝලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් ඉතා කුඩා වීමයි……

Read more

පාලමකින් පැන දිවි නසා ගැනීමට ගිය කාන්තාවක් පැයක් තිස්සේ රඳවාගෙන සිටි නිර්භීත පුද්ගලයෙක්!

bj1

ඒංගලන්තෙය් Chippenham හරහා ගමන් කරමින් සිටි 22 හැවිරිදි Michael Owen හා ඔහුෙග් පෙම්වතිය දුටුවේ පාලමේ ආරක්ෂිත වැට මතටද නැඟී ගැට්ටේ සිටෙගන සිටිනා කාන්තාවකි….

Read more