බිත්තර වල ඇති ගුණ..

Heart-shaped fried egg --- Image by © Stefan Boekels/Corbis

බිත්තර ශරීරයට හිතකර පෝෂ්‍ය පදාර්ථයන් සපිරි ආහාරයකි. මේ අතරම අප අතර පවතින මතයක් හා බොහෝ දෙනාගේ උපදෙසක් වන්නේ බිත්තර ආහාරයට ගැනීම කොලෙස්ටරෝල් වලට අහිතකර බවයි. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහි සත්‍යතාවය කුමක්ද? බිත්තර වල ඇති ගුණයන් දැනගන්න කියවන්න……

Read more