මිහිමත පරිසර දූෂණය වැඩිම ස්ථාන…

10

ලොව පුරා පරිසර දූෂණය වැඩි වී ඇති අවධියකි මේ. කර්මාන්තශාලා හා වෙනත් විවිධ හේතුන් නිසා මෙම පරිසර දූෂණය සිදු වේ. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ මිහිතලයේ පරිසර දූෂණය වැඩිම ස්ථානයි……

Read more