2016 මල්වෙඩි අතර තුර ඩුබායි හි හෝටලයක් ගිනි ගන්නා සැටි. (video)

Lovin Dubai ø@lovindubai  29m29 minutes ago
The Address Hotel in Downtown Dubai has just erupted in flames! http://lovindubai.com/dubai/the-address-hotel-in-downtown-dubai-has-just-erupted-in-flames Ö 

Muhammad Lila ø@MuhammadLila  2m2 minutes ago
Dubai officials say fire broke out on 20th floor of The Adress, originated from outside the hotel.

තට්ටු 63 ක ගොඩනැගිල්ලකට නව වසර අත ලඟ තිබියදී මෙම අකරතැබ්බයට මුහුන දීමට සිදුවිය. එම ගොඩනැගිල්ලේ 20 වෙනි තට්ටුවේ ජනෙල්…

Read more

මිනිසා විසින් ගොඩනඟන ලද සුන්දර දූපත්..

2

දූපතක් යනු ජලයෙන් වටවූ ගොඩබිමකි. අප ජීවත් වන රට ද දූපතකි. පෘථිවි ගෝලය පුරාම මේ වැනි වූ ස්වාභාවික දූපත් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත. මේ අතර මිනිසා විසින් ගොඩනඟන ලද දූපත් ද වේ. ඒවා ද ඉතා අලංකාර නෙත් ඇදගන්නා සුළු නිර්මාණයන් ය. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ ඒ ලෙස මිනිසා විසින් ගොඩනඟන ලද දූපත් වේ…….

Read more