ඉදිරිපස ගාත්‍රා දෙකෙන් මීටර 5ක දුරක් වේගයෙන්ම දිවයමින් ගිනස් පොතට ඇතුළත් වූ සුනඛයා..

ඉදිරිපස ගාත්‍රා දෙකෙන් මීටර 5ක දුරක් වේගයෙන්ම දිවයමින් ගිනස් පොතට ඇතුළත් වූ සුනඛයා..

මේ ලෙස මීටර් 5ක් දුරක් ඉදිරිපස ගාත්‍රා වලින් පමණක් දිවයාමට මේ “Konjo” ට ගත වූයේ තත්පර 2.39ක් පමණි…..

Read more

සුනඛ ආරක්ෂකයා

සුනඛ ආරක්ෂකයා

ස්වාමියා තම පාපැදිය නවතා ගිය පසු ඔහු එනතුරු පාපැදිය ආරක්ෂා කරන සුනඛයෙකු පිලිබද ජපානයෙන් වාර්ථාවන අතර මෙම සුනඛයා බොහොවිට තම ස්වාමියා සමග පාපැදිය පිටුපස අසුන්ගෙන ගමන් කරයි.

Read more