දුවලාගේ Beauty Saloon වලට එන තාත්තලාට වෙන්නේ මෙහෙමලු..

1

පුංචි කාලේ ගෑණු ළමයි කරන්න කැමතිම දෙයක් තමයි තාත්තලාව තමන්ගෙ නිරූපිකාවන් කරගෙන විවිධ විදියේ විලාසිතා අත්හදා බලන එකත. මේ ඡායාරූප වලින් දැක්වෙන්නේ ඒ විදියේ දුවලට අහු වෙච්චි තාත්තලාට වෙචිචි දේවල් කිහිපයකි…….

Read more