ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ විශිෂ්ඨතම උඩ පන්දු රැකීම්

download

මේ වීඩියෝවෙන් ගෙන එන්නේ පහත ක්‍රීඩකයන් සිදුකළ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ විශිෂ්ඨතම උඩ පන්දු රැකීම් 10කි. 1. Sybrand Engelbrecht 2. Derek Randall 3….

Read more