නයෙකු ලවා දෂ්ට කරවාගෙන දිවි නසාගත් තරුණයාගේ මරණය සිදු වූ ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝව..

නයෙකු ලවා දෂ්ට කරවාගෙන දිවි නසාගත් තරුණයාගේ මරණය සිදු වූ ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝව..

ටෙක්සාස් හි විසූ තරුණයෙක් වූ 18 වියැති Grant Thompson පසුගිය දා ඔහුගේ සුරතලයට ඇතිකළ නාගයා ලවා කිහිප වතාවක් දෂ්ට කරවාගෙන දිවිනසාගෙන ඇත (වීඩියෝව නරඹන්න)…….

Read more