රථවාහන ඉතිහාසයේ පෙරළි ඇතිකල කාර්..

2

සියවස් ගණනාවක සිට ගමනාගමන ඉතිහාසය තුළ දිදුළන කාර් වර්ගයන් ප්‍රමාණය දහස් ගණනක්. එකිනෙකට වෙනස් ආකාරයේ නිර්මාණයන් බිහිකරමින් කර්මාන්තය තුළ මේ විවිධ කාර් මහත් පෙරළියක් ඇති කරන ලදී. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ ඒ ලෙස කාර් කර්මාන්තයේ මං සළකුණූ තැබූ කාර් පිළිබදවයි………

Read more