අන්තර්ජාලයෙන් දුටු ඩිස්නි කේක් හදන්න ගිහින් වැරදුනාම මේ වගේ භයානක ප්‍රතිඵල එන්න පුළුවන්..

1.1

කව්රු වුණත් අන්තර්ජාලයෙන් දුටු ඩිස්නි තේමාවන්ගේ කේක් උපන්දින උත්සවයන්ට හදන්න කැමතියි. හැබැයි ඒවා හදන්න ගිහින් වැරදුනොත් මෙන්න මේ වගේ භයානක ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න පුළුවන්…….

Read more

අන්තර්ජාලයෙන් දුටු කෑම හදන්න ගිහින් වැරදුනු විට කොතරම් ‘භයානක‘ද?..

hujh

අපි කව්රුත් අන්තර්ජාලයේ දකින කේක් වර්ග හා වෙනත් ආහාර වර්ග නිවසේදී අත්හදා බලනවා. නමුත් මේ ඡායාරූප වලින් පෙනෙන්නේ නම් හරිම නරක විදියට වෙච්ච වැරදීම් ටිකක්. මේ හාස්‍ය උපදවන ඡායාරූප නරඹන්න…

Read more