පැරණි ඡායාරූප තාක්ෂණයක් හා  නව අදහස් සංකලනයෙන් බිහි වූ අපූර්ව  නිර්මාණයන් පෙළක්

454

මේ තාක්ෂණය trompe l’oeil නමින් හඳුන්වයි. මේ තාක්ෂණය නවීන අදහස් ද එක් කරගනිමින් මේ ලෙස අපූර්වතම නිර්මාණයන් පෙළක් එළිදක්වා ඇත…..

Read more