රෝස පාට ඩොල්පින් කෙනෙක් සොයා ගැනේ!

Screen-Shot-2015-09-11-at-16.22.04-473x282

රෝස පාට ඩොල්පින් කෙනෙක් කී විටම සිහියට නැඟෙන්නේ අප කුඩා කළ කියවූ කතන්දර පොත්වල දැක තිබූ ඩොල්පින් කෙනෙක්වයි. එවැනි ඩොල්පින්ලා ඇත්තටම ඉන්නවා යැයි විශ්වාස කරන්නට කිසිවෙකුත් පෙළඹෙන්නේ නැත. නමුත් Captain Erik Rue, Calcasieu නදියේ සංචාරයක යෙදී සිටියදී මේ ආකාරයේ රෝස පාට ඩොල්පින් කෙනෙක් දැක තිබෙනවා.

Read more