ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ.

grade-5-exam-results

2015 අගෝස්තු මස පවත්වන ලද පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පාසල් සඳහා අදාළ වන කඩඉම් ලකුණු  නිකුත් කර ඇත. ඒ් අනුව…

Read more

1989 දී Back to the future ii චිත්‍රපටයෙන් හෙලිදරව් කල 2001 දී සිදුවුන 9/11 ප්‍රහාරය

twin1

Back to the future day නම් 1989 දී තිරගත කරන ලද චිත්‍රපටයෙන් කල අනාවැකි ඇත්තට ම සිදුවූ ආකාරය විශ්මය දැනවීමට…

Read more