ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ.

grade-5-exam-results

2015 අගෝස්තු මස පවත්වන ලද පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පාසල් සඳහා අදාළ වන කඩඉම් ලකුණු  නිකුත් කර ඇත. ඒ් අනුව…

Read more