1991 සිට 2013 දක්වා අවුරුදු 22ක් පුරාවට එකම පවුලක සාමාජිකයින්ගේ ඡායාරූප 22 ක්. මෙය ඔබට රූපයේ වෙනස් වීම කෙබඳුදැයි හොඳින් වටහා දේවි..

රූපය වෙනස් වන බව කවුරුත් දන්නවා වුවත් එය පැහැදිලිව සංසන්දනාත්මකව දැකබලා ගැනීමට ලැබෙන්නේ ඉතා කලාතුරකින්. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ එයට හොඳම උදාහරණයක්.

1991 සිට 2013 වසර දක්වා එකම පවුලක සාමාජිකයින් තිදෙනෙකුගේ මෙම ඡායාරූප එකතුව රූපයේ වෙනස් වීම හොඳින්ම වටහා දේවි.

1991

1

1992

2

1993

3

1994

4

1995

5

1996

6

1997

7

1998

8

1999

9

2000

10

2001

11

2002

12

2003

13

2004

14

2005

15

2006

16

2007

17

2008

18

2009

19

2010

20

2011

21

2012

22

2013

23

(Visited 1,561 times, 1 visits today)