රුධිරය දන්දීමෙහි වාසි

blog_01_10_15_1

නොමිලේ රුධිරය පරීක්ෂා කිරීම

රුධිර පාරවිලනයට‍්(දන් දීම) පෙර ඔබේ රුධිරය පරීක්ෂා කරන හෙයින් ඔබට නොමිලේම ඔබේ රුධිරය පරික්ෂා කරගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

යකඩ ප්‍රමානය සමබර වීම

රුධිර පාරවිලනය කිරීම මගින් ඔබේ ශරීරයේ අඩංගු යකඩ ප්‍රමානය සමබර කිරීම ශරීරයේ ගුනදායකවේ.

හෘද රෝග අවදානම අඩු කිරීම

කන්තුක වාහිනී පද්ධතිය ක්‍රමවත් කිරීම සදහා රුධිර පාරවිලනය උපකාර කරන හෙයින් එමගින් ඔබේ හෘද රෝග අවදානම අඩු කරයි.

කැලරි ප්‍රමානය පහල යාම

එක් වරක් රුධිර පාරවිලනය කිරීම මගින් කැලරි 500 පමන ඔබේ ශරීරය ඉවත් වන නිසා ශරිරය තරබාරු වීමේ අවදානම පහවයයි.

 

(Visited 214 times, 1 visits today)