හිස මත වීදුරු බඳුන් balance කරමින් නර්තනයේ යෙදෙන බබා!

ජපන් ජාතික පුංචි බබෙක් තම හිස මත වීදුරු බඳුන් තබාගෙන සමබරතාවය රැකගෙන නර්ථනයක යෙදෙන අයුරු මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වේ.

https://www.youtube.com/watch?v=shCTkJcFYBk

(Visited 450 times, 1 visits today)