හිසෙහි පැලදිය හැකි ගිනිඅවියක්

ඉන්දියාවේ උත්තර ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ වාරාණාසී ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු වන Shyam Chaurasia අලුත් මාදිලියක ගිනිඅවියක් හදුන්වා දී ඇති අතර මෙය GPS තාක්ෂණය ආධාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නකි. එමෙන්ම මෙම ගිනිඅවිය හෙල්මටයක අධාරයෙන් හිසෙහි පැලදිය හැකිවේ.

(Visited 284 times, 1 visits today)