හිතල හැප්පෙන හැටි

අතුරු මාර්ගයක් ඔස්සේ සෙමින් ධාවනය වන මෝටර් රථයකට එම මාර්ගයේ සිටගෙන සිටින පුද්ගලයකු හිතාමතාම ගැටීමට උත්සහ කරන අයුරු නරඹන්න.

https://www.youtube.com/watch?v=GwID7CnRx5E

 

(Visited 112 times, 1 visits today)