හැංගිමුත්තන් සෙල්ලමේදී හැංගෙන්න අපූරු තැන් හොයා ගත්තු පොඩ්ඩෝ..

අප කුඩා කල පටන්ම ඉතා ආසාවෙන් කරපු සෙල්ලමක් තමයි හැංගිමුත්තන් සෙල්ලම කියන්නේ. කාටවත් හොයාගන්න බැරි තැන් වල හැංගිලා පුංචි කාලේ මේ සෙල්ලමෙන් ලැබුවේ අපූරු විනෝදයක්. මේ ඡායාරූප වල ඉන්න පොඩ්ඩන්ට හැංගිමුත්තන් සෙල්ලමේදී හැංගෙන්න හම්බවෙලා තියන්නේ අපූරුම තැන් ටිකක්. නරඹන්න.

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

(Visited 1,194 times, 1 visits today)