හමුදාව මතට ගස් කඩාවැටීම

හමුදා කන්ඩායමක් විසින් පවත්වමින් පැවැති උත්සවයකට ගසක් කඩා වැටුණු අන්දම.

https://www.youtube.com/watch?v=CCKkwbbnwb4

Copyright – Youtube / Military Fail

(Visited 73 times, 1 visits today)