සුනඛ ආරක්ෂකයා

ස්වාමියා තම පාපැදිය නවතා ගිය පසු ඔහු එනතුරු පාපැදිය ආරක්ෂා කරන සුනඛයෙකු පිලිබද ජපානයෙන් වාර්ථාවන අතර මෙම සුනඛයා බොහොවිට තම ස්වාමියා සමග පාපැදිය පිටුපස අසුන්ගෙන ගමන් කරයි.

(Visited 232 times, 1 visits today)