සීට් බෙල්ට් දාන්න අකමැතිද? එසේනම් මෙය කියවන්න ..

පසුගිය 17වනදා Hartford විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන්ට සීට් බෙල්ට් පැළඳීමේ වැදගත්කම ගැන පොලීසිය මඟින් ප්‍රායෝගික අත්දැකිමක් ලබා දුන්නා. මෙමඟින් 5 MPH කාර් අනතුරක් යනු කුමක්දැයි කියා ප්‍රායෝගිකවම අත්දකින්නට අවස්ථාව ලබා දුන්නා.

https://www.youtube.com/watch?v=2a93m_jMJ18

convinience

(Visited 119 times, 1 visits today)