සිර වූ බබාලා!

පුංචි ළමයි කරන දඟ වැඩ වලින් එයාලට වෙන අකරතැබ්බ කිහිපයක් මේ වීඩියෝවෙන් ගෙන එනවා. අලින්ටයි ළමයින්ටයි එක විදියට ඉන්න බෑ කියන්නේ මෙයාලා කරගන්න මේ වගේ වැඩ හින්දා වෙන්න ඇති.

https://youtu.be/j3jxE_vT1eA

maxresdefault

Resource – youtube

(Visited 164 times, 1 visits today)