සතුන් නිදාගන්නා අමුතු ක්‍රම

විවිධ ක්ෂීරපායී සතුන් වර්ග නිදාගැනීම සදහා භාවිතා කරනා අමුතු ඉරියවු පිලබදවූ වීඩියොවක්.

https://www.youtube.com/watch?v=8JSZkfMpJko

Resource – YouTube / National Geographic

(Visited 761 times, 1 visits today)