සත්තු වත්තේ වීදුරුව!

සත්තු වත්තේදී වීදුරුවකින් මෙපිට සිට අප කෙතරම් නම් දරුණු සතුන් නරඹනවාද? මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේද එවැනි අවස්ථා කීපයකි. අපට මෙය නරඹන විට විනෝදාස්වාදයක් ගෙන ආවත්, මේ අවස්ථාවන් වලදී වීදුරුවක් නොතිබුණානම්?

https://youtu.be/0RRHDvYR524

Resource – © HD-WORLD / YouTube

(Visited 109 times, 1 visits today)