සත්ත්ව ක්‍රියාකාරීන් විසින් තම තනියට සිටින සුරතලා ගෙනයන විට ….

සත්ව ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක් විසින් නිවසක් හෝ නොමැතිව සිටින පුද්ගලයෙකුගේ     තනි නොතනියට සිටි සුරතලාව බලෙන් රැගෙන යන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවකි.

“Cause Animale Nord” එම සංවිධානයයි. කෙසේ වෙතත් මේ නිළධාරීන් පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලමින් 200,000කට අධික පිරිසකගේ අත්සනින් යුත් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

https://www.youtube.com/watch?v=7pKb29VHwb8

Screen-Shot-2015-09-28-at-12.59.20-540x282

(Visited 66 times, 1 visits today)