සංගීත භාන්ඩ වාදනය කරන සීල් මසුන්

සංගීත භාන්ඩ වාදනය සදහා පුහුනු කරනු ලැබූ සීල් මසුන් දෙදෙනෙකුගේ සංදර්ශනයක් පසුගිය සෙනසුරාදා දිනයේ රුසියාවට අයත් සයිබීරියානු නගරයක් වන Irkutskහිදී පැවැත්විනි. මෙහිදී Winnie-the-Pooh සහ Laska නමින් හදුන්වන සීල් මසුන් දෙදෙනෙකු විසින් සංගීත භාන්ඩ කීපයක් වාදනය කරන ලදී.

(Visited 413 times, 1 visits today)