ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ.

2015 අගෝස්තු මස පවත්වන ලද පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පාසල් සඳහා අදාළ වන කඩඉම් ලකුණු  නිකුත් කර ඇත.

grade-5-exam-results

ඒ් අනුව දිවයිනේ සියලු ම සිංහල මාධ්‍ය බාලක, සිංහල මාධ්‍ය බාලිකා, සිංහල මාධ්‍ය මිශ‍්‍ර පාසල්වල කඩඉම් ලකුණු පහත දැක්වේ.

Grade5_cutoff_sin_medium_schls-page-001 Grade5_cutoff_sin_medium_schls-page-002 Grade5_cutoff_sin_medium_schls-page-003 Grade5_cutoff_sin_medium_schls-page-004 Grade5_cutoff_sin_medium_schls-page-005

christmas2_710_192

(Visited 469 times, 1 visits today)