වේගය පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වූ තිනර් ලොරියක් ගිණිගත් හැටි..

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ උමං මාර්ගයක් තුළ සිදු වූ අනතුරකි. තරමක තදබදයක් තිබූ උමං මාර්ගයක් තුළ වේගය පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වූ තිනර් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි ට්‍රක් රථයක් අනතුරට බඳුන් විය.

thinner

(Visited 178 times, 1 visits today)