වෙරළ මත මැවෙන කලා නිර්මාණ (sand sculptors)..

වැල්ලේ මාළිගා හදන්න එපා කිව්වට මේ ලිපියේ ගෙන එන නිර්මාණ සේරම කරලා තියන්නේ වැල්ලේ. අපි පොඩි කාලේ වෙරළේ හදපු මුහුදු රැල්ලේ හේදිලා ගිය වැලි මාළිගා මතක් කරගෙනම මේ නිර්මාණ බලන්න. 15 වන නිර්මාණය හරිම ලස්සනයි.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Visited 399 times, 1 visits today)