විශ වර්ග පිළිබඳ මෙම කරුණු ඔබ දැන සිටියාද?

විවිධ වර්ගයේ සත්ව හා ශාක විෂ වර්ග පිළිබඳ මෙම කරුණු ඔබ දැන සිටියාද?

01. සියළුම බූවල්ලන් විශ සහිත වේ.

1

02. ඇන්ටාක්ටිකාවේ ජීවත් වන බූවල්ලෙකුගේ විශ අනෙකුත් කිසිඳු විශක් ක්‍රියාත්මක නොවන උෂ්ණත්ව වලදී ලවා ක්‍රියා කරයි.

2

03. ඇමෙරිකාවේ සිටින වැඩිම විශ සහිත සත්වයා වන්නේ The rough skinned newtය. උගේ විශ සයනයිඩ් වල විශ මෙන් 10,000 ගුණයකින් විශාල වේ.

3

04. ivy විශ ආඝ්‍රාණය කළහොත් එමඟින් පෙනහල්ලේ ඇතුළත වණ වේ.

4

05. ගෝනුස්සන්ගේ කිරි ගැලුමක් ඩොලර් මිලියන 40ක වටිනාකමකින් යුක්තය.

5

(Visited 5,463 times, 1 visits today)