විවිධ වර්ගයේ පළතුරු 40ක් එකවර හැදෙන ගසක්..

මේ ඉතා වර්ණවත් ගසේ විවිධ වර්ගයේ පළතුරු 40ක් සෑදේ. මේ ගස අතීතයේ තිබූ “chip grafting” තාක්ෂණය උපයෝගී කොටගෙන මේ ලෙස වර්ග 40කින් ඵල සෑදීමට වැඩිදියුණු කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදුකොට ඇත්තේ  ඇත්තේ විශ්ව විද්‍යාල මහාචාර්ය Sam Van Aken විසිනි. මේ ලෙස වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ වර්ගයේ මල්  හා ඵල දරමින් සිටින මේ ගස ‘working tree’ ලෙසින් ද හඳුන්වයි.

tree

විවිධ වර්ගයේ පළතුරු 40ක් එකවර හැදෙන ගසක්..

(Visited 1,009 times, 1 visits today)