විරෝධය පෑම

https://www.youtube.com/watch?v=5j66fb0qSao

සමුලුවක් අතරතුර මාධ්‍ය සාකච්චාවකදී මධ්‍යම යුරෝපියානු බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්ට එරෙහිව එහි සභාපතිට විරෝධය පෑ ක්‍රියාකාරනියක්.

Source – rt.com

(Visited 83 times, 1 visits today)