විරුද්ධ දිශාවකට ගෙල හැරවිය හැකි ළමයෙක්

අංශක 180කට තම ගෙල හැරවිය හැකි කුඩා දරුවෙකුගේ වීඩියෝව මේවන විට අන්තර්ජාලයේ සංසරණය වන අතර එය දැනට ප්‍රේක්ෂකයන් මිලියන 1.5ක් නරබා තිබේ.

(Visited 681 times, 1 visits today)